Conference Participants

Shinto and Ecology Conference Participants

Go here to read brief biographies of those who participated in the Shinto and Ecology Conference.

Rosemarie Bernard
Augustin Berque
Carmen Blacker
Gary Ebersole
Allan Grapard
John Grim
Hanado Yasuhito
Norman Havens
Arne Kalland
Kamingo Toshiaki
Peter Knecht
Kohori Kunio
Miyake Hitoshi
Miyawaki Akira
Motegi Sadasumi
Murase Masayuki
Emiko Ohnuki-Tierney
Sakurai Haruo
Sakurai Katsunoshin
Sakurai Mayumi
Sakurai Takashi
Sonoda Minoru
Tanaka Tsunekiyo
Tomiyama Kazuko
Tu Weiming
Mary Evelyn Tucker
Paolo Villani